• Co jsou to osobní údaje?

  • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat

 • Co je to zpracování osobních údajů?

  • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení

 • Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?

  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely

   • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory

   • dodržení našich zákonných povinností

  • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy

   • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů

   • datum narození

   • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů

   • e-mailová adresa a telefonní číslo

   • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete

   • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby

  • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte zpracovává sytém Admin, jaká je kvalita připojení jednotlivých zařízení zpracovává systém Cacti, informace o tom, jaké webové stránky sleduje konkrétní IP adresa zpracovává systém FlowPro. Systémy nejsou vzájemně propojené a nejde tudíž strojově přiřazovat k Vašemu jménu konkrétní provoz, to se děje až na základě případného soudního rozhodnutí ručně.

  • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

 • Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

  • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba

 • Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

  • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky

  • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, Dušan Horváth, Slunečná 1988, 54701 Náchod - jsme tedy správcem Vašich osobních údajů

 • Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

  • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)

  • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

 • Jaká jsou má práva?

  • právo na informace o zpracování

  • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu

  • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže

  • právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz

   • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování

   • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti - s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů

   • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách.Toto uživatelské rozhraní umožňuje, údaje také opravovat či měnit

   • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

  • právo vznést námitku

   • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy

   • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit

   • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul

  • právo na přenositelnost údajů

   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

  • právo podat stížnost u ÚOOÚ

   • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

  • právo na omezení zpracování

   • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

   • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní

  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

   • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

 • Naše kontaktní údaje

  • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@kasparak.cz nebo písemně na sídlo naší společnosti Slunečná 1988, 54701 Náchod


 • © Dušan Horváth Slunečná 1988, 54701 Náchod
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!